Hồ sơ ba công khai trường THCS Số 1 Nam Lý

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Quy chế này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT nói trên, áp dụng cho tất cả mọi cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong cả nước. 

>>> Hồ sơ công khai năm 2015

>>> Hồ sơ công khai năm 2014

 
Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận kế toán nhà trường:
+ Điện thoại: 0523.823.208
+ E-Mail: thcsso1namly@donghoi.edu.vn