Thông báo Số: 61/TB-THCSS1NL ngày 28 tháng 4 năm 2020: V/v thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh